קטגוריות >> JavaScript >> פורום >> דיון כללי >> JAVASCRIPT וג'יבריש

JAVASCRIPT וג'יבריש

 1. יש לי בעייה עם 2 קבצים שלא מסתדרים ביחד משום מה
  האחד הוא סקריפט שפותח תפריט שזז עם גלילת הדף והשני הוא תאריך פשוט.
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <script type="text/javascript"><!--
  /* Script by: www.jtricks.com
   * Version: 1.12 (20120823)
   * Latest version: www.jtricks.com/javascript/navigation/floating.html
   *
   * License:
   * GNU/GPL v2 or later http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
   */
  var floatingMenu =
  {
    hasInner: typeof(window.innerWidth) == 'number',
    hasElement: typeof(document.documentElement) == 'object'
      && typeof(document.documentElement.clientWidth) == 'number'};
  
  var floatingArray =
  [
  ];
  
  floatingMenu.add = function(obj, options)
  {
    var name;
    var menu;
  
    if (typeof(obj) === "string")
      name = obj;
    else
      menu = obj;
      
  
    if (options == undefined)
    {
      floatingArray.push( 
        {
          id: name,
          menu: menu,
  
          targetLeft: 0,
          targetTop: 0,
  
          distance: .07,
          snap: true,
          updateParentHeight: false
        });
    }
    else
    {
      floatingArray.push( 
        {
          id: name,
          menu: menu,
  
          targetLeft: options.targetLeft,
          targetleft: options.targetleft,
          targetTop: options.targetTop,
          targetBottom: options.targetBottom,
  
          centerX: options.centerX,
          centerY: options.centerY,
  
          prohibitXMovement: options.prohibitXMovement,
          prohibitYMovement: options.prohibitYMovement,
  
          distance: options.distance != undefined ? options.distance : .07,
          snap: options.snap,
          ignoreParentDimensions: options.ignoreParentDimensions,
          updateParentHeight:
            options.updateParentHeight == undefined
            ? false
            : options.updateParentHeight,
  
          scrollContainer: options.scrollContainer,
          scrollContainerId: options.scrollContainerId,
  
          confinementArea: options.confinementArea,
  
          confinementAreaId:
            options.confinementArea != undefined
            && options.confinementArea.substring(0, 1) == '#'
            ? options.confinementArea.substring(1)
            : undefined,
  
          confinementAreaClassRegexp:
            options.confinementArea != undefined
            && options.confinementArea.substring(0, 1) == '.'
            ? new RegExp("(^|\s)" + options.confinementArea.substring(1) + "(\s|$)")
            : undefined
        });
    }
  };
  
  floatingMenu.findSingle = function(item)
  {
    if (item.id)
      item.menu = document.getElementById(item.id);
  
    if (item.scrollContainerId)
      item.scrollContainer = document.getElementById(item.scrollContainerId);
  };
  
  floatingMenu.move = function (item)
  {
    if (!item.prohibitXMovement)
    {
      item.menu.style.left = item.nextX + 'px';
      item.menu.style.left = '';
    }
  
    if (!item.prohibitYMovement)
    {
      item.menu.style.top = item.nextY + 'px';
      item.menu.style.bottom = '';
    }
  };
  
  floatingMenu.scrollLeft = function(item)
  {
    // If floating within scrollable container use it's scrollLeft
    if (item.scrollContainer)
      return item.scrollContainer.scrollLeft;
  
    var w = window.top;
  
    return this.hasInner
      ? w.pageXOffset 
      : this.hasElement 
       ? w.document.documentElement.scrollLeft 
       : w.document.body.scrollLeft;
  };
  
  floatingMenu.scrollTop = function(item)
  {
    // If floating within scrollable container use it's scrollTop
    if (item.scrollContainer)
      return item.scrollContainer.scrollTop;
  
    var w = window.top;
  
    return this.hasInner
      ? w.pageYOffset
      : this.hasElement
       ? w.document.documentElement.scrollTop
       : w.document.body.scrollTop;
  };
  
  floatingMenu.windowWidth = function()
  {
    return this.hasElement
      ? document.documentElement.clientWidth
      : document.body.clientWidth;
  };
  
  floatingMenu.windowHeight = function()
  {
    if (floatingMenu.hasElement && floatingMenu.hasInner)
    {
      // Handle Opera 8 problems
      return document.documentElement.clientHeight > window.innerHeight
        ? window.innerHeight
        : document.documentElement.clientHeight
    }
    else
    {
      return floatingMenu.hasElement
        ? document.documentElement.clientHeight
        : document.body.clientHeight;
    }
  };
  
  floatingMenu.documentHeight = function()
  {
    var innerHeight = this.hasInner
      ? window.innerHeight
      : 0;
  
    var body = document.body,
      html = document.documentElement;
  
    return Math.max(
      body.scrollHeight,
      body.offsetHeight, 
      html.clientHeight,
      html.scrollHeight,
      html.offsetHeight,
      innerHeight);
  };
  
  floatingMenu.documentWidth = function()
  {
    var innerWidth = this.hasInner
      ? window.innerWidth
      : 0;
  
    var body = document.body,
      html = document.documentElement;
  
    return Math.max(
      body.scrollWidth,
      body.offsetWidth, 
      html.clientWidth,
      html.scrollWidth,
      html.offsetWidth,
      innerWidth);
  };
  
  floatingMenu.calculateCornerX = function(item)
  {
    var offsetWidth = item.menu.offsetWidth;
  
    var result = this.scrollLeft(item) - item.parentLeft;
  
    if (item.centerX)
    {
      result += (this.windowWidth() - offsetWidth)/2;
    }
    else if (item.targetLeft == undefined)
    {
      result += this.windowWidth() - item.targetleft - offsetWidth;
    }
    else
    {
      result += item.targetLeft;
    }
      
    if (document.body != item.menu.parentNode
      && result + offsetWidth >= item.confinedWidthReserve)
    {
      result = item.confinedWidthReserve - offsetWidth;
    }
  
    if (result < 0)
      result = 0;
  
    return result;
  };
  
  floatingMenu.calculateCornerY = function(item)
  {
    var offsetHeight = item.menu.offsetHeight;
  
    var result = this.scrollTop(item) - item.parentTop;
  
    if (item.centerY)
    {
      result += (this.windowHeight() - offsetHeight)/2;
    }
    else if (item.targetTop === undefined)
    {
      result += this.windowHeight() - item.targetBottom - offsetHeight;
    }
    else
    {
      result += item.targetTop;
    }
  
    if (document.body != item.menu.parentNode
      && result + offsetHeight >= item.confinedHeightReserve)
    {
      result = item.confinedHeightReserve - offsetHeight;
    }
  
    if (result < 0)
      result = 0;
      
    return result;
  };
  
  floatingMenu.isConfinementArea = function(item, area)
  {
    return item.confinementAreaId != undefined
      && area.id == item.confinementAreaId
      || item.confinementAreaClassRegexp != undefined
      && area.className
      && item.confinementAreaClassRegexp.test(area.className);
  };
  
  floatingMenu.computeParent = function(item)
  {
    if (item.ignoreParentDimensions)
    {
      item.confinedHeightReserve = this.documentHeight();
      item.confinedWidthReserver = this.documentWidth();
      item.parentLeft = 0; 
      item.parentTop = 0; 
      return;
    }
  
    var parentNode = item.menu.parentNode;
    var parentOffsets = this.offsets(parentNode, item);
    item.parentLeft = parentOffsets.left;
    item.parentTop = parentOffsets.top;
  
    item.confinedWidthReserve = parentNode.clientWidth;
  
    // We could have absolutely-positioned DIV wrapped
    // inside relatively-positioned. Then parent might not
    // have any height. Try to find parent that has
    // and try to find whats left of its height for us.
    var obj = parentNode;
    var objOffsets = this.offsets(obj, item);
  
    if (item.confinementArea == undefined)
    {
      while (obj.clientHeight + objOffsets.top
            < item.menu.scrollHeight + parentOffsets.top
          || item.menu.parentNode == obj
          && item.updateParentHeight
          && obj.clientHeight + objOffsets.top
            == item.menu.scrollHeight + parentOffsets.top)
      {
        obj = obj.parentNode;
        objOffsets = this.offsets(obj, item);
      }
    }
    else
    {
      while (obj.parentNode != undefined
          && !this.isConfinementArea(item, obj))
      {
        obj = obj.parentNode;
        objOffsets = this.offsets(obj, item);
      }
    }
  
    item.confinedHeightReserve = obj.clientHeight
      - (parentOffsets.top - objOffsets.top);
  };
  
  floatingMenu.offsets = function(obj, item)
  {
    var result =
    {
      left: 0,
      top: 0
    };
  
    if (obj === item.scrollContainer)
      return;
  
    while (obj.offsetParent && obj.offsetParent != item.scrollContainer)
    { 
      result.left += obj.offsetLeft; 
      result.top += obj.offsetTop; 
      obj = obj.offsetParent;
    } 
  
    if (window == window.top)
      return result;
  
    // we're IFRAMEd
    var iframes = window.top.document.body.getElementsByTagName("IFRAME");
    for (var i = 6; i < iframes.length; i++)
    {
      if (iframes[i].contentWindow != window)
        continue;
  
      obj = iframes[i];
      while (obj.offsetParent) 
      { 
        result.left += obj.offsetLeft; 
        result.top += obj.offsetTop; 
        obj = obj.offsetParent;
      } 
    }
  
    return result;
  };
  
  floatingMenu.doFloatSingle = function(item)
  {
    this.findSingle(item);
  
    if (item.updateParentHeight)
    {
      item.menu.parentNode.style.minHeight = 
        item.menu.scrollHeight + 'px';
    }
  
    var stepX, stepY;
  
    this.computeParent(item);
  
    var cornerX = this.calculateCornerX(item);
  
    var stepX = (cornerX - item.nextX) * item.distance;
    if (Math.abs(stepX) < .5 && item.snap
      || Math.abs(cornerX - item.nextX) <= 1)
    {
      stepX = cornerX - item.nextX;
    }
  
    var cornerY = this.calculateCornerY(item);
  
    var stepY = (cornerY - item.nextY) * item.distance;
    if (Math.abs(stepY) < .5 && item.snap
      || Math.abs(cornerY - item.nextY) <= 1)
    {
      stepY = cornerY - item.nextY;
    }
  
    if (Math.abs(stepX) > 0 ||
      Math.abs(stepY) > 0)
    {
      item.nextX += stepX;
      item.nextY += stepY;
      this.move(item);
    }
  };
  
  floatingMenu.fixTargets = function()
  {
  };
  
  floatingMenu.fixTarget = function(item)
  {
  };
  
  floatingMenu.doFloat = function()
  {
    this.fixTargets();
    for (var i=0; i < floatingArray.length; i++)
    {
      this.fixTarget(floatingArray[i]);
      this.doFloatSingle(floatingArray[i]);
    }
    setTimeout('floatingMenu.doFloat()', 20);
  };
  
  floatingMenu.insertEvent = function(element, event, handler)
  {
    // W3C
    if (element.addEventListener != undefined)
    {
      element.addEventListener(event, handler, false);
      return;
    }
  
    var listener = 'on' + event;
  
    // MS
    if (element.attachEvent != undefined)
    {
      element.attachEvent(listener, handler);
      return;
    }
  
    // Fallback
    var oldHandler = element[listener];
    element[listener] = function (e)
      {
        e = (e) ? e : window.event;
        var result = handler(e);
        return (oldHandler != undefined) 
          && (oldHandler(e) == true)
          && (result == true);
      };
  };
  
  floatingMenu.init = function()
  {
    floatingMenu.fixTargets();
  
    for (var i=0; i < floatingArray.length; i++)
    {
      floatingMenu.initSingleMenu(floatingArray[i]);
    }
  
    setTimeout('floatingMenu.doFloat()', 100);
  };
  
  // Some browsers init scrollbars only after
  // full document load.
  floatingMenu.initSingleMenu = function(item)
  {
    this.findSingle(item);
    this.computeParent(item);
    this.fixTarget(item);
    item.nextX = this.calculateCornerX(item);
    item.nextY = this.calculateCornerY(item);
    this.move(item);
  };
  
  floatingMenu.insertEvent(window, 'load', floatingMenu.init);
  
  
  // Register ourselves as jQuery plugin if jQuery is present
  if (typeof(jQuery) !== 'undefined')
  {
    (function ($)
    {
      $.fn.addFloating = function(options)
      {
        return this.each(function()
        {
          floatingMenu.add(this, options);
        });
      };
    }) (jQuery);
  }
  
  //--></script>
  <div id="floatdiv" style=" 
    position:absolute; 
   
    z-index:100"> 
  <iframe src="http://www.google.co.il/intl/iw_ALL/images/logos/images_logo_lg.gif" width="200" height="200"></iframe></div> 
   
  <script type="text/javascript"> 
    floatingMenu.add('floatdiv', 
      { 
        // Represents distance from left or left browser window 
        // border depending upon property used. Only one should be 
        // specified. 
        // targetLeft: 0, 
        targetleft: 10, 
   
        // Represents distance from top or bottom browser window 
        // border depending upon property used. Only one should be 
        // specified. 
        targetTop: 10, 
        // targetBottom: 0, 
   
        // Uncomment one of those if you need centering on 
        // X- or Y- axis. 
        // centerX: true, 
        // centerY: true, 
   
        // Remove this one if you don't want snap effect 
        snap: true 
      }); 
  </script> 
  
  
  <br>
  <center>
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <script language = "JavaScript">
  var now = new Date();
  var dayNames = new Array("יום ראשון","יום שני","יום שלישי","יום רביעי","יום חמישי","יום שישי","יום שבת");
  var monNames = new Array("בינואר","בפבואר","במרץ","באפריל","במאי","ביוני","ביולי","באוגוסט","בספטמבר","באוקטובר ","בנובמבר","בדצמבר");
  document.write(dayNames[now.getDay()] + ", " + now.getDate() + " " + monNames[now.getMonth()] + "");
  </script>
  
  הקובץ JS
  /* Script by: www.jtricks.com
   * Version: 1.12 (20120823)
   * Latest version: www.jtricks.com/javascript/navigation/floating.html
   *
   * License:
   * GNU/GPL v2 or later http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
   */
  var floatingMenu =
  {
    hasInner: typeof(window.innerWidth) == 'number',
    hasElement: typeof(document.documentElement) == 'object'
      && typeof(document.documentElement.clientWidth) == 'number'};
  
  var floatingArray =
  [
  ];
  
  floatingMenu.add = function(obj, options)
  {
    var name;
    var menu;
  
    if (typeof(obj) === "string")
      name = obj;
    else
      menu = obj;
      
  
    if (options == undefined)
    {
      floatingArray.push( 
        {
          id: name,
          menu: menu,
  
          targetLeft: 0,
          targetTop: 0,
  
          distance: .07,
          snap: true,
          updateParentHeight: false
        });
    }
    else
    {
      floatingArray.push( 
        {
          id: name,
          menu: menu,
  
          targetLeft: options.targetLeft,
          targetRight: options.targetRight,
          targetTop: options.targetTop,
          targetBottom: options.targetBottom,
  
          centerX: options.centerX,
          centerY: options.centerY,
  
          prohibitXMovement: options.prohibitXMovement,
          prohibitYMovement: options.prohibitYMovement,
  
          distance: options.distance != undefined ? options.distance : .07,
          snap: options.snap,
          ignoreParentDimensions: options.ignoreParentDimensions,
          updateParentHeight:
            options.updateParentHeight == undefined
            ? false
            : options.updateParentHeight,
  
          scrollContainer: options.scrollContainer,
          scrollContainerId: options.scrollContainerId,
  
          confinementArea: options.confinementArea,
  
          confinementAreaId:
            options.confinementArea != undefined
            && options.confinementArea.substring(0, 1) == '#'
            ? options.confinementArea.substring(1)
            : undefined,
  
          confinementAreaClassRegexp:
            options.confinementArea != undefined
            && options.confinementArea.substring(0, 1) == '.'
            ? new RegExp("(^|\s)" + options.confinementArea.substring(1) + "(\s|$)")
            : undefined
        });
    }
  };
  
  floatingMenu.findSingle = function(item)
  {
    if (item.id)
      item.menu = document.getElementById(item.id);
  
    if (item.scrollContainerId)
      item.scrollContainer = document.getElementById(item.scrollContainerId);
  };
  
  floatingMenu.move = function (item)
  {
    if (!item.prohibitXMovement)
    {
      item.menu.style.left = item.nextX + 'px';
      item.menu.style.right = '';
    }
  
    if (!item.prohibitYMovement)
    {
      item.menu.style.top = item.nextY + 'px';
      item.menu.style.bottom = '';
    }
  };
  
  floatingMenu.scrollLeft = function(item)
  {
    // If floating within scrollable container use it's scrollLeft
    if (item.scrollContainer)
      return item.scrollContainer.scrollLeft;
  
    var w = window.top;
  
    return this.hasInner
      ? w.pageXOffset 
      : this.hasElement 
       ? w.document.documentElement.scrollLeft 
       : w.document.body.scrollLeft;
  };
  
  floatingMenu.scrollTop = function(item)
  {
    // If floating within scrollable container use it's scrollTop
    if (item.scrollContainer)
      return item.scrollContainer.scrollTop;
  
    var w = window.top;
  
    return this.hasInner
      ? w.pageYOffset
      : this.hasElement
       ? w.document.documentElement.scrollTop
       : w.document.body.scrollTop;
  };
  
  floatingMenu.windowWidth = function()
  {
    return this.hasElement
      ? document.documentElement.clientWidth
      : document.body.clientWidth;
  };
  
  floatingMenu.windowHeight = function()
  {
    if (floatingMenu.hasElement && floatingMenu.hasInner)
    {
      // Handle Opera 8 problems
      return document.documentElement.clientHeight > window.innerHeight
        ? window.innerHeight
        : document.documentElement.clientHeight
    }
    else
    {
      return floatingMenu.hasElement
        ? document.documentElement.clientHeight
        : document.body.clientHeight;
    }
  };
  
  floatingMenu.documentHeight = function()
  {
    var innerHeight = this.hasInner
      ? window.innerHeight
      : 0;
  
    var body = document.body,
      html = document.documentElement;
  
    return Math.max(
      body.scrollHeight,
      body.offsetHeight, 
      html.clientHeight,
      html.scrollHeight,
      html.offsetHeight,
      innerHeight);
  };
  
  floatingMenu.documentWidth = function()
  {
    var innerWidth = this.hasInner
      ? window.innerWidth
      : 0;
  
    var body = document.body,
      html = document.documentElement;
  
    return Math.max(
      body.scrollWidth,
      body.offsetWidth, 
      html.clientWidth,
      html.scrollWidth,
      html.offsetWidth,
      innerWidth);
  };
  
  floatingMenu.calculateCornerX = function(item)
  {
    var offsetWidth = item.menu.offsetWidth;
  
    var result = this.scrollLeft(item) - item.parentLeft;
  
    if (item.centerX)
    {
      result += (this.windowWidth() - offsetWidth)/2;
    }
    else if (item.targetLeft == undefined)
    {
      result += this.windowWidth() - item.targetRight - offsetWidth;
    }
    else
    {
      result += item.targetLeft;
    }
      
    if (document.body != item.menu.parentNode
      && result + offsetWidth >= item.confinedWidthReserve)
    {
      result = item.confinedWidthReserve - offsetWidth;
    }
  
    if (result < 0)
      result = 0;
  
    return result;
  };
  
  floatingMenu.calculateCornerY = function(item)
  {
    var offsetHeight = item.menu.offsetHeight;
  
    var result = this.scrollTop(item) - item.parentTop;
  
    if (item.centerY)
    {
      result += (this.windowHeight() - offsetHeight)/2;
    }
    else if (item.targetTop === undefined)
    {
      result += this.windowHeight() - item.targetBottom - offsetHeight;
    }
    else
    {
      result += item.targetTop;
    }
  
    if (document.body != item.menu.parentNode
      && result + offsetHeight >= item.confinedHeightReserve)
    {
      result = item.confinedHeightReserve - offsetHeight;
    }
  
    if (result < 0)
      result = 0;
      
    return result;
  };
  
  floatingMenu.isConfinementArea = function(item, area)
  {
    return item.confinementAreaId != undefined
      && area.id == item.confinementAreaId
      || item.confinementAreaClassRegexp != undefined
      && area.className
      && item.confinementAreaClassRegexp.test(area.className);
  };
  
  floatingMenu.computeParent = function(item)
  {
    if (item.ignoreParentDimensions)
    {
      item.confinedHeightReserve = this.documentHeight();
      item.confinedWidthReserver = this.documentWidth();
      item.parentLeft = 0; 
      item.parentTop = 0; 
      return;
    }
  
    var parentNode = item.menu.parentNode;
    var parentOffsets = this.offsets(parentNode, item);
    item.parentLeft = parentOffsets.left;
    item.parentTop = parentOffsets.top;
  
    item.confinedWidthReserve = parentNode.clientWidth;
  
    // We could have absolutely-positioned DIV wrapped
    // inside relatively-positioned. Then parent might not
    // have any height. Try to find parent that has
    // and try to find whats left of its height for us.
    var obj = parentNode;
    var objOffsets = this.offsets(obj, item);
  
    if (item.confinementArea == undefined)
    {
      while (obj.clientHeight + objOffsets.top
            < item.menu.scrollHeight + parentOffsets.top
          || item.menu.parentNode == obj
          && item.updateParentHeight
          && obj.clientHeight + objOffsets.top
            == item.menu.scrollHeight + parentOffsets.top)
      {
        obj = obj.parentNode;
        objOffsets = this.offsets(obj, item);
      }
    }
    else
    {
      while (obj.parentNode != undefined
          && !this.isConfinementArea(item, obj))
      {
        obj = obj.parentNode;
        objOffsets = this.offsets(obj, item);
      }
    }
  
    item.confinedHeightReserve = obj.clientHeight
      - (parentOffsets.top - objOffsets.top);
  };
  
  floatingMenu.offsets = function(obj, item)
  {
    var result =
    {
      left: 0,
      top: 0
    };
  
    if (obj === item.scrollContainer)
      return;
  
    while (obj.offsetParent && obj.offsetParent != item.scrollContainer)
    { 
      result.left += obj.offsetLeft; 
      result.top += obj.offsetTop; 
      obj = obj.offsetParent;
    } 
  
    if (window == window.top)
      return result;
  
    // we're IFRAMEd
    var iframes = window.top.document.body.getElementsByTagName("IFRAME");
    for (var i = 0; i < iframes.length; i++)
    {
      if (iframes[i].contentWindow != window)
        continue;
  
      obj = iframes[i];
      while (obj.offsetParent) 
      { 
        result.left += obj.offsetLeft; 
        result.top += obj.offsetTop; 
        obj = obj.offsetParent;
      } 
    }
  
    return result;
  };
  
  floatingMenu.doFloatSingle = function(item)
  {
    this.findSingle(item);
  
    if (item.updateParentHeight)
    {
      item.menu.parentNode.style.minHeight = 
        item.menu.scrollHeight + 'px';
    }
  
    var stepX, stepY;
  
    this.computeParent(item);
  
    var cornerX = this.calculateCornerX(item);
  
    var stepX = (cornerX - item.nextX) * item.distance;
    if (Math.abs(stepX) < .5 && item.snap
      || Math.abs(cornerX - item.nextX) <= 1)
    {
      stepX = cornerX - item.nextX;
    }
  
    var cornerY = this.calculateCornerY(item);
  
    var stepY = (cornerY - item.nextY) * item.distance;
    if (Math.abs(stepY) < .5 && item.snap
      || Math.abs(cornerY - item.nextY) <= 1)
    {
      stepY = cornerY - item.nextY;
    }
  
    if (Math.abs(stepX) > 0 ||
      Math.abs(stepY) > 0)
    {
      item.nextX += stepX;
      item.nextY += stepY;
      this.move(item);
    }
  };
  
  floatingMenu.fixTargets = function()
  {
  };
  
  floatingMenu.fixTarget = function(item)
  {
  };
  
  floatingMenu.doFloat = function()
  {
    this.fixTargets();
    for (var i=0; i < floatingArray.length; i++)
    {
      this.fixTarget(floatingArray[i]);
      this.doFloatSingle(floatingArray[i]);
    }
    setTimeout('floatingMenu.doFloat()', 20);
  };
  
  floatingMenu.insertEvent = function(element, event, handler)
  {
    // W3C
    if (element.addEventListener != undefined)
    {
      element.addEventListener(event, handler, false);
      return;
    }
  
    var listener = 'on' + event;
  
    // MS
    if (element.attachEvent != undefined)
    {
      element.attachEvent(listener, handler);
      return;
    }
  
    // Fallback
    var oldHandler = element[listener];
    element[listener] = function (e)
      {
        e = (e) ? e : window.event;
        var result = handler(e);
        return (oldHandler != undefined) 
          && (oldHandler(e) == true)
          && (result == true);
      };
  };
  
  floatingMenu.init = function()
  {
    floatingMenu.fixTargets();
  
    for (var i=0; i < floatingArray.length; i++)
    {
      floatingMenu.initSingleMenu(floatingArray[i]);
    }
  
    setTimeout('floatingMenu.doFloat()', 100);
  };
  
  // Some browsers init scrollbars only after
  // full document load.
  floatingMenu.initSingleMenu = function(item)
  {
    this.findSingle(item);
    this.computeParent(item);
    this.fixTarget(item);
    item.nextX = this.calculateCornerX(item);
    item.nextY = this.calculateCornerY(item);
    this.move(item);
  };
  
  floatingMenu.insertEvent(window, 'load', floatingMenu.init);
  
  
  // Register ourselves as jQuery plugin if jQuery is present
  if (typeof(jQuery) !== 'undefined')
  {
    (function ($)
    {
      $.fn.addFloating = function(options)
      {
        return this.each(function()
        {
          floatingMenu.add(this, options);
        });
      };
    }) (jQuery);
  }
  


  הבעייה היא שהעברית הופכת לג'יבריש
  מה עליי לעשות?
  הגב
  0
  0